Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies, a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin sklepu
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zawierania umowy sprzedaży drogą elektroniczną przez sprzedawcę PHU Thoma, Tomasz Konopa, ul. Winnica 36, 66 – 300 Międzyrzecz, tel. 0048 95 731 11 62, fax: 95 741 11 62, email: biuro@thoma.pl, NIP: 5960000266, REGON: 210509155, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  za pośrednictwem Sklepu Internetowego, którego jest właścicielem.

DEFINICJE:

Klient
Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach prawem przewidzianych także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
Konsument
Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach prawem przewidzianych także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
Przedsiębiorca
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
Rejestracja
Jednorazowa czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;
Sklep Internetowy
Sklep Internetowy (dalej Sklep) dostępny pod adresem shop.t4w.eu za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę Sprzedaży;
Sprzedawca
Tomasz Konopa, PHU Thoma Tomasz Konopa, 66 – 300 Międzyrzecz, ul. Winnica 36, NIP:596 000 02 66 REGON 210509155: adres poczty elektronicznej: biuro@thoma.pl, Tel (95)7311162  Fax:(95)7411162


Rozdział I

Warunki ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego shop.t4w.eu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem;

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Zabronione jest także wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu itp.;

5. Złożenie zamówienia przez Klienta na poszczególne elementy asortymentu Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 

Rozdział II

Rejestracja

6. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym shop.t4w.eu należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swój adres email albo skorzystać z opcji logowania za pomocą sieci społecznościowych;

7. W celu rejestracji za pomocą sieci społecznościowych należy posiadać aktywne konta na jednym z akceptowanych portali społecznościowych: Facebook, Google Plus, PayPal, Office 365;

8. W następnym kroku należy wypełnić formularz zgodnie z instrukcją podając swoje dane w tym dane do faktury i wysyłki oraz dane kontaktowe;

9. Warunkiem koniecznym do założenia konta jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych;

10. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym;

11. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy zalogować podając dane do logowania, następnie wybrać zakładkę „Moje konto” i wybrać opcję „Usuń konto” z listy. Następnie po potwierdzeniu woli usunięcia konta, Konto klienta wraz ze wszystkimi danymi są trwale usuwane.

12. W przypadku wystąpienia problemów z usunięciem konta Klient może wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres poczty elektronicznej: biuro@thoma.pl lub na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego;

 

Rozdział III

Warunki realizacji zamówienia

13. Zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym, składa zamówienie a następnie dokonuje wyboru:

a) sposobu odbioru;

b) sposobu płatności;

c) sposób dostawy;

14. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty;

15. W przypadku braku w asortymencie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany, dając jednocześnie Klientowi możliwość anulowania zamówienia;

16. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie;

 

Rozdział IV

Ceny produktów

17. Ceny na towarów zamieszczonych w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT) – cena brutto;

18. Ceny o jakich mowa w pkt. 13 nie zawierają kosztów przesyłki które pokrywa Klient. Przy jednorazowym zamówieniu na kwotę powyżej 600,00 zł i wadze poniżej 20 kg koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.

19. Cena całkowita zamówienia uwzględniająca koszty przesyłki podana zostanie po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówionego towaru oraz formy płatności;

20. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności. 

21. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

Rozdział V

Forma płatności

22. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na ternie Polski Klient może wybrać następujące formy płatności:

a) Gotówką, przy odbiorze – opcja wysyłki za pobraniem lub przy odbiorze osobistym,

b) Przelewem bankowym,

c) Systemem płatności online „PayPal”;

d) Systemem płatności online „PayU”;

e) Systemem płatności Ratalnej „PayU”;

f) Systemem płatności online „Paynow” - dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro - podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.;

23. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granice Polski Klient może dokonać zapłaty jedynie przelewem bankowym;

 

Rozdział VI

Realizacja zamówienia

24. Termin realizacji zamówień wynosi 5 dni roboczych; W przypadku braku towaru w magazynie termin realizacji zamówienia może ulec zmianie o czym klient zostanie powiadomiony przed zakupem

25. Zamówiony towar, w przypadku gdy ma zostać dostarczony na terenie Polski - zostanie doręczony Klientowi za pośrednictwem firmy Kurierskiej DHL lub POCZTA POLSKA.

26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych w adresie dostawy.

27. W przypadku braku innych ustaleń stron transakcji, jeżeli Kupujący wybrał opcję wpłatę przelewem tradycyjnym, powinien on dokonać zapłaty za towar w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Po bezskutecznym upływie tego terminu poczytuje się umowę za niezawartą, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego wiadomością wysłaną na podany w zamówieniu adres email.

28. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 

Rozdział VII

Procedura zgłoszenia reklamacji

29. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności dostarczonych towarów kształtuje się zależnie od tego czy towar został nabyty przez:

a) Konsumenta – tj. w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,

b) Przedsiębiorcę.

30. Reklamacja wniesiona przez Przedsiębiorcę rozpatrywana jest na podstawie obowiązujących w dniu dokonania zakupu przepisów.

31. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru;

32. Sprzedawca niezwłocznie, o ile przepisy nie stanowią inaczej w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;

33. Brak odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie czternastu dni poczytuje się za jej uznanie.

34. W celu nadania biegu procedurze reklamacyjnej Konsument obowiązany jest dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru na adres Sprzedawcy tj. 66 – 300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 40a;

35. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłane na adres konsumenta w formie pisemnej.

36. W przypadku pozytywnego dla Konsumenta rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji Sprzedawca naprawi towar, wymieni na nowy lub gdy wymiana nie będzie możliwa zwróci niezwłocznie należność za reklamowany produkt;

37. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci również koszty przesyłki poniesione przez Konsumenta;

38. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Konsumenta, otrzyma on w formie pisemnej:

a) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo o zgodzie na udział  w takim postępowaniu;

b) oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu pozasądowym;

c) brak oświadczenia, oznacza zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich;

39. Sprzedawca w sprawie sporu pozasądowego proponuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania pozasądowego – https://www.uke.gov.pl/, co nie pozbawia Konsumenta prawa do wyboru innego podmiotu;

40. Sprzedawca wskazuje ponadto, że istnieje możliwość skorzystania z interaktywnej strony  internetowej w celu skorzystania z możliwości pozasądowego rozwiązania sporu – wszelkie informacje dostępne są pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr

41. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

 

Rozdział VIII

Prawo odstąpienia od umowy

42. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego od Sprzedawcy bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik a w przypadku gdy wydanie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

43. Odstąpienia od umowy o jakim mowa w pkt. 41 odbywa się poprzez poinformowanie o tym fakcie Sprzedającego w formie pisemnej. W celu Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy.

44. Do zachowania terminu o jakim mowa w pkt 41 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;

45. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez Sprzedawcę formy dostawy), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła płatność. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

46. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.

47 Towar winien być zwrócony Sprzedawcy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument zobowiązany jest odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres: 66 – 300 Międzyrzecz, ul. Poznańska 40a, chyba że Sprzedawca zaproponuje odbiór osobisty lub charakter towaru nie pozwala na odesłanie go w zwykły sposób pocztą (np. przesyłki o dużych gabarytach);

48. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania);

49. Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu;

50. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

· które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,

· które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,

· które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

 

Rozdział IX

Ochrona danych i polityka prywatności

51. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z obowiązującą w organizacji Polityką prywatności oraz z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych - RODO.

52. Podanie danych osobowych w każdym przypadku jest dobrowolne. Ze względu na charakter poszczególnych usług świadczonych przez Sprzedawcę, niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.

53. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane tylko w związku związanym z realizacją zobowiązania.

54. Klient podając w Serwisie dane osobowe, zgadza się na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie. Klient ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Sprzedawcę oraz prawo do ich poprawiania. Klient może w każdym czasie zażądać od Sprzedawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

55. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa chyba że Klient wyraził odrębną zgodę na przekazanie tych danych innym podmiotom.

56. Pełna klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna na stronie internetowej shop.t4w.eu w zakładce Polityka prywatności.

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe

57. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego

58. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności;

59. Ewentualne spory powstałe między Klientem będącym Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy;

60. Informujemy, że Administrator sklepu nie weryfikuje treści opinii produktów ani ich źródła.

61. Regulamin zaktualizowano 09.01.2023 r.